wat: algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van bureau wat: zijn hieronder te lezen of kunnen hier als PDF worden gedownload.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU WAT:

1     Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werk­zaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van werk door bureau wat: voor opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsop­volgers. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2     Grondslag offertes

Offertes van bureau wat: zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt schoolfox downloaden. De opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te hebben verstrekt. bureau wat: zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeen­komstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

In het geval van leveringen van stoffelijke producten, behoudt bureau wat: het recht naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld teksten, lay-out, etc., maar met (voorafgaande) bekendmaking aan de opdrachtgever herunterladen. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen in termen van geld, tijd of inspanning bij de opdrachtgever, zal deze wijziging tenminste 1 (één) maand voor de invoering daarvan worden bekendgemaakt.

3     Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gege­vens die bureau wat: nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van bureau wat: betrokken (zullen) zijn netflix series download android. De opdrachtgever zorgt dat alle verstrekte materialen rechtenvrij zijn.

4     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door bureau wat: geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5     Geheimhouding

Zowel bureau wat: als opdrachtgever is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen met elkaar gedeeld wordt, waarvan we beiden weten of redelijkerwijze begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel voor de duur van de werkzaamheden, alsook na beëindiging.

6     Wijziging team                                                          

De opdrachtgever kan in overleg met bureau wat: de samenstelling van het (project)team wijzigen, indien dit voor de uitvoe­ring van de opdracht noodzakelijk is netflix series from abroad. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het (project)team kan ook op verzoek van de bureau wat: in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

7     Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van honoraria en kosten die bureau wat: noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorbere­kend jaarplanner 2018 downloaden. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offer­te anders is aangegeven.

De opdrachtgever kan, tegen betaling van de daarvoor geldende tarieven, gebruik maken van de andere services van bureau wat:.

8     Betalingsvoorwaarden

Na de in de offerte genoemde vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan bureau wat: met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten herunterladen.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelij­ke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtin­gen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9     Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen ups herunterladen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal bureau wat: de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstver­lening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aan­vullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10     Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die bureau wat: verkrijgt en de medewerking die wordt ver­leend. bureau wat: kan dan ook niet van tevoren exact aan­geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagteke­ning daarvan dient de opdrachtgever bureau wat: hierover te berichten need for speed payback design herunterladen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van het projectmanagementbureau, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft bureau wat: vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde (maandelijkse) decla­ratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd herunterladen.

bureau wat: mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. bureau wat: behoudt daarbij aan­spraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamhe­den, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resulta­ten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12   Annuleren van trainingen/workshops

De deelnemer heeft het recht een training per brief te annuleren tumblr images legal. Annulering kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag. Bij annulering korter dan drie weken tot 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag is de deelnemer verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen. Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag is de deelnemer verplicht de totaalprijs te voldoen.

In geval de deelnemer het traject tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, is de deelnemer verplicht het volledige tarief van de training te voldoen.

13   Aansprakelijkheid

bureau wat: is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door bureau wat: van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakman­schap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroor­zaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorari­um dat bureau wat: voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijk­heid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14   Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2017 bureau wat: